28

पतंगमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः ।
समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥१॥
पतंगो वाचं मनसा बिभर्ति तां गन्धर्वोऽवदद्गर्भे अन्तः ।
तां द्योतमानां स्वर्यं मनीषामृतस्य पदे कवयो नि पान्ति ॥२॥
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।
स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥३॥


->


https://www.youtube.com/watch?v=X9bOsdHckhg

https://photos.app.goo.gl/A9FvnQEq8XjjNQ6cA


🙉😞
💕4RealFriends. They couldn’t be afraid. They know why. Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *